نام
نام خانوادگی:
نام پدر
تاریخ تولدبه صورت کامل(1395/05/05)
کد ملی:
مقطع تحصیلی
جنسیت
مرد
زن
وضعیت تاهل
موبایل:
شماره ثابت:
ایمیل(email)
رشته تحصیلی
نام موسسه آموزشی
محل تولد
تعداد فرزند
رشته تحصیلی
تجربیات شغلی
نام سازمان یا شرکت(به ترتیب از آخرین سابقه)
سِمَت/شغل
مدت سابقه
تاریخ شروع
تاریخ پایان
آخرین حقوق و مزایا
علت ترک خدمت
آیا قبلا درشرکت اشتغال به کار داشته اید؟
آشنایی به زبان های خارجه،کامپیوتروسایر دوره ها
نام زبان/وضعیت:
آشنایی با کامپیوتر
سایر:
لطفا در مورد نحوه همکاری توضیح دهید
تمایل به همکاری به صورت:
تمام وقت
پاره وقت
همکاری خارج از مرکز(کارگاه)
همکاری خارج از کشور
درصورت تمایل به کارپاره وقت ساعت و روزهای همکاری را دقیقا اعلام نمایید
لطفا شغل مورد درخاست خودرا ذکر کنید
آیا دارای سابقه ی پرداخت بیمه هستید
درصورت مثبت بودن تعداد سال سابقه ی خود را ذکر کنید
چگونگی آشنایی شما با شرکت:
معرفین
دو نفر از کسانی که شما را به خوبی می شناسندو نسبت فامیلی با شما ندارند را ذکر فرمایید
نام و نام خانوادگی
نسبت
شغل
درصورت انتقال یا ماموریت حاضر به بیرون رفتن از شرکت هستید
بلی
خیر
اکنون مشغول به کار هستید
بلی
خیر
درصورت لزوم می توانید تضمین بدهید
بلی
خیر
دوره های آموزشی
عنوان دوره
نام آموزشگاه
مدت دوره
زمان برگزاری
حقوق مورد انتظار
برابرضوابط شرکت
پیشنهادی
مبلغ پیشنهادی
آدرس محل سکونت
استان
شهرستان
محله
ارسال فایل رزومه
کوچه
پلاک
word
word
Excel
Excel
Power Point
Power Point
Access
Access
PHOTOSHOP
PHOTOSHOP
3Ds Max
3Ds Max