مشاوره واتساپ 09131333842

تعرفه ی سال 98

چاپ تعرفه داربست فلزی

اتحادیه صنف سازندگان مسکن و ساختمان

قیمت نصب انواع داربست فلزی سال 1398

آقای                                      متصدی داربست فازی                                       شماره پروانه کسب                                                    

ردیف

شرح

مبلغ به ریال

1

اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

3000000

2

اجاره داربست فلزی از 101 متر الی 150 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

4560000

3

اجاره داربست فلزی از150 متر الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

6000000

4

اجاره داربست فلزی جهت بتن ریزی از 1 متر مکعب الی 100 متر مکعب

6000000

5

اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7متر

60000

6

اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7متر

46000

7

اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماه

12000

8

اجاره داربست فلزی داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در2 تا ارتفاع 7 متر

3000000

9

اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعا 1 در 1 در 20

5300000

10

اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد 3در3 در7

4560000

11

اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در 6در6 از یک تا 15 روز

4560000

12

دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه ها

1560000

 

ساختمانهای بیش از7 متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع 600 ریال به قیمت اصلی اضافه میگردد 

 

داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی 6 متر توافقی و بیش از 6 متر ارتفاع از کف حساب می شود 

 

 

 

 تبصره1:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنماید ضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.


تبصره2:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر 20 کیلومتر 30% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز20 کیلومترتوافقی می باشد. 

تبصره3:مدت نصب داربستها یک ماهه و در صورت تجاوز از یکماه،ماه های بعد کرایه یک ماه تمام دریافت میگردد.

تبصره4:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی
 سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد. 

تبصره5:نصب داربست جهت دیوار برشی در مرحله اول حد اقل قیمت و برای مراحل بعدی هر مرحله 1/320/000 ریال اضافه می گردد.