مشاوره واتساپ 09131333842

لنگريا مهاربند داربست پيچي

لنگريا مهاربند داربست پيچي

Share
65 بازدید
 لنگريا مهاربند داربست پيچي
وقتی چند المان خطی یا صفحه ای با اتصال به هم، از حالت یکنواخت در می آیند و تشکیل یک یا چند مثلث را می دهند، در صورتی که طول المان ها تغییر نکند، زوایای بین آن ها ثابت خواهد ماند.
بنابراین عضو ساخته شده، در صورت وجود تکیه گاههای ثابت می تواند، در برابر نیروهای خارجی از خود مقاومت بیشتری نشان دهد.
 بادبند ها نیز در قاب های سازه ای با تشکیل چنین ساختاری، مقاومت سازه را در برابر نیروهای جانبی فراهم می کنند. این سازه می تواند در برابر نیروهای کششی و فشاری مقاومت نمایند. از این حیث بادبند ها و خرپا ها با یکدیگر قرابت دارند.
 با استفاده از تیرهای خرپایی مهاربندی شده می توان دهانه های بسیار بلندی را اجرا نمود