مشاوره واتساپ 09131333842

تخته زير پا يا سطح كار1

تخته زير پا يا سطح كار1

Share
52 بازدید
 تخته زیر پا یا سطح کار 
هر كار يا فعاليتي كه موقعيت انجام آن ، در ارتفاع بيش از 2/1 متر نسبت به سطح مبنا انجام گيرد
 روي داربست يا جايگاه كار در ارتفاع قرار دارد 
 به عنوان الوار و تخته زيرپايي براي ايجاد جايگاه كار شناخته شده است