مشاوره واتساپ 09131333842

لیست قیمت فروش آرماتور بندی و تجهیزات قالب بندی بابایی

لیست قالبها و متعلقات پیوست استعلام بایستی به مهر و امضاء پیشنهاددهنده برسد در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد
سقف قیمت کف قیمت ملاحظات واحد  نوع کار ردیف 
 32000  28000   کیلوگرم   اجرای آرماتور بندی با میلگرد آجدار از نوع AII یا AIII به قطر 10 تا 16 میلیمتر شامل: بریدن، خم کردن، کار گذاشتن با سیم پیچی لازم 1
 1400  1300   مترمربع عملیات اجرای تسطیح و رگلاژ کف مسیر به ضخامت 10 سانتیمتر 2
 1400  1300   مترمربع اجرای عملیات کمپکت دستی با تراکم 90 درصد 3
 4500 4000 کانال به ابعاد 1*1 و 1*1/5
 
مترمربع اجرای قالب بندی دیواره کانال بتنی تا ارتفاع 1/8 متر بصورت دو طرفه در هر عمق 4
 1400 1000  کانال به ابعاد 1*1 و 1*1/5
 
مترمربع اجرای قالب بندی دیواره کانال بتنی تا ارتفاع 1/8 متر بصورت یکطرفه در هر عمق 5
 400  300   مترمربع اجرای قالب بندی فلزی فونداسیون سازه های مختلف (کانال و دیوار و سپتیک ...) در هر عمق 6
420   300   مترمکعب اجرای بتن ریزی دیوار سازه های مختلف (سپتیک، مخزن، منهول، حوضچه، کانال، ساختمان و ...) با استفاده از پمپ بتن در هر عمق و ارتفاع 7
300  200   مترمکعب اجرای بتن ریزی فونداسیون (پی و شناژ) سازه های مختلف (دیوار و کانال و سپتیک و ساختمان و ...) در هر عمق و ضخامت 8
100   90   مترطول عملیات اجرای واتر استاپ 9
58 35 جهت اجرای هر متر مکعب منهول مترمکعب عملیات اجرای منهول چینی با آجر سفال 10
 160   100    مترمکعب عملیات اجرای بتن ریزی مگر به ضخامت مورد نیاز 11
1600  1400   لیست قالبها و متعلقات پیوست استعلام بایستی به مهر و امضاء پیشنهاددهنده برسد در غیر اینصورت فاقد اعتبار می باشد مترمربع  اجاره قالب فلزی جهت فونداسیون و د یوار کانال (بدون متعلقات) 12
3200  2800  جهت اجرای هر مترمربع قالب بندی مترمربع اجاره کلیه متعلقات قالب بندی از قبیل فریم، سولجر، پین، گوه و ... با دستور و تایید دستگاه نظارت 13
900  700    عدد  عملیات نصب پله های منهول شامل پر کردن سوراخ پایه های نرده با چسب، جایگذاری پله ها و ... تا بهره برداری کامل 14
 1200  1000   مترطول اجرای بندکشی درزهای منهول 15