مشاوره واتساپ 09131333842

لیست قیمت فروش تجهیزات قالب بندی بابایی

لیست وزن  سایز ، فروش ، تولیدات تجهیزات قالب بندی بابایی
سقف قیمت کف قیمت وزن تقریبی (کیلوگرم) سایز
طول*عرض*ارتفاع
(سانتی متر)
نام کالا وزن تقریبی (کیلوگرم) سایز 
طول*ارتفاع
(سانتی متر)
نام کالا
     4.5  کیلوگرم 10*10*50
طول*عرض*ارتفاع
قالب فلزی کنج داخلی  6.4  کیلوگرم 100*10
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
    11  کیلوگرم 15*15*100
طول*عرض*ارتفاع
قالب فلزی کنج داخلی  8 کیلوگرم  100*15
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل 
    16.9  کیلوگرم  15*15*150
طول*عرض*ارتفاع
قالب فلزی کنج داخلی  9.5 کیلوگرم  100*20
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
    5.6 کیلوگرم  15*15*50
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج داخلی 11 کیلوگرم 100*25 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     15 کیلوگرم 10*15*150 
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج داخلی 12.75 کیلوگرم 100*30 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     157 کیلوگرم 30*30 
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی ستون 14.7 کیلوگرم 100*35
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
     171 کیلوگرم  35*35
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی ستون 16.5 کیلوگرم 100*40 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
    185  کیلوگرم  40*40
طول*ارتفاع
 قالب فلزی ستون 18.5 کیلوگرم 100*45 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     208 کیلوگرم 45*45
طول*ارتفاع
 قالب فلزی ستون 19.3 کیوگرم 100*50 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
    227  کیلوگرم  50*50
طول*ارتفاع
 قالب فلزی ستون  9.5کیلوگرم 150*10 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
    250.6  کیلوگرم  55*55
طول*ارتفاع
 قالب فلزی ستون کیلوگرم 12.1 150*15 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
       30
طول
 قالب فلزی ستون گرد  14.2کیلوگرم  150*20
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     158 کیلوگرم  35
طول
 قالب فلزی ستون گرد  16.8 کیلوگرم  150*25
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     175 کیلوگرم  40
طول
 قالب فلزی ستون گرد  19.4 کیلوگرم  150*30
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     188.5 کیلوگرم  45
طول
 قالب فلزی ستون گرد  21.5 کیلوگرم 150*35 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     207 کیلوگرم  50
طول
 قالب فلزی ستون گرد 24.5 کیلوگرم  150*40
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     228 کیلوگرم 55 
طول
 قالب فلزی ستون گرد 26.5 کیلوگرم 150*45
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
     250 کیلوگرم  60
طول
 قالب فلزی ستون گرد 28.5 کیلوگرم   150*50
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل 
       65
طول
 قالب فلزی ستون گرد  13 کیلوگرم 200*10
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
       70
طول
قالب فلزی ستون گرد  16کیلوگرم  200*15
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل 
       75
طول
 قالب فلزی ستون گرد  19 کیلوگرم 200*20
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
    5.1  کیلوگرم 10*10*50 
طول*عرض*ارتفاع
 
 قالب فلزی کنج خارجی  21 کیلوگرم 200*25
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
     6 کیلوگرم  5*5*100
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج خارجی  25 کیلوگرم 200*30
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
     9.5 کیلوگرم  5*5*150
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج خارجی 29  کیلوگرم 200*35 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     7.5 کیلوگرم  5*10*100
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج خارجی 33.6  کبلوگرم 200*40
طول*ارتفاع
قالب تخت پانل
    11.7  کیلوگرم  5*10*150
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج خارجی 37.8 کیلوگرم 200*45 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     9.1 کیلوگرم  10*10*100
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج خارجی 42  کیلوگرم 200*50 
طول*ارتفاع
 قالب تخت پانل
     14 کیلوگرم  10*10*150
طول*عرض*ارتفاع
قالب فلزی کنج خارجی   8.5 کیلوگرم  100*10*10
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی  کنج داخلی
          12.8  کیلوگرم 150*10*10 
طول*عرض*ارتفاع
 قالب فلزی کنج داخلی