مشاوره واتساپ 09131333842

لیست قیمت ضایعات آهن پلاستیک مس برنج

 لیست به روز قیمت فروش ضایعات اهن 
لیست امروز قیمت  فروش ضایعات
سقف قیمت کف قیمت تاریخ به روزرسانی  قیمت (تومان) واحد  شرح ردیف 
 8,200 7,400 1399/11/20 7,800 یک عدد آنتن صادراتی 4.5V-2V هادی و شیلد مس 1
6,450 6,000 1399/11/20 6,220 یک عدد آنتن صادراتی 4.5V-2V شیلد CCA هادی و مس 2
8,400 8,000 1399/11/20 8,130 یک کیلو کابل RG59 هادی و شیلد مس 3
5,300 4,500 1399/11/20 4,700 یک عدد کابل RG59 شیلد CCA و هادی و مس 4
20,350 19,700 1399/11/20  20,100 یک عدد قیمت فروش میلگرد زد2 (Z2) 18 5
20,400 19,900 1399/11/20 20,120 یک عدد  قیمت فروش میلگرد زد 2.5 (Z 2.5) 18  6
20,400 19,900 1399/11/20 20,120 یک عدد  قیمت فروش میلگرد زد 2.5 (Z2.5) 20  7
20,400 19,900 1399/11/20 20,120  یک عدد  قیمت فروش میلگرد زد 2.5 (Z2.5) 22  8
20,400 19,900  1399/11/20 20,120  یک عدد  قیمت فروش میلگرد زد 3 (Z3) 18  9
20,400 19,900 1399/11/20 20,120 یک عدد  قیمت فروش میلگرد زد 3 ( Z3) 20 10 
20,400 19,900 1399/11/20 20,120 یک عدد قیمت فروش میلگرد زد 3 (Z3) 22 11 
 لیست قیمت به روز ضایعات مس  و برنج و استیل 
سقف قیمت کف قیمت تاریخ به روزرسانی  قیمت (تومان) واحد  شرح ردیف 
 13,500  12,900 1399/11/20 13,200 یک عدد قیمت فروش میلگرد 10 1
 13,300  12,700 1399/11/20 13,000 یک عدد قیمت فروش میلگرد  12 2
 13,200  12,400 1399/11/20 12,850 یک کیلو  قیمت فروش میلگرد 14.28.32 3
 13,200  12,500 1399/11/20 12,800 یک عدد قیمت فروش میلگرد 16-25 4
لیست قیمت به روز خرید ضایعات اهن
سقف قیمت کف قیمت تاریخ به روزرسانی  قیمت (تومان) واحد  شرح ردیف 
9,600 9,400 1399/11/20 9,500 یک عدد قیمت خرید آهن روغنی 1
9,200 8,750 1399/11/20 8,950 یک عدد قیمت خرید آهن نوباورزیر50سانت 2
 9,100 8,700  1399/11/20 8,850 یک کیلو قیمت خرید آهن سوپرویژه 3
9,950 8,650 1399/11/20 8,800 یک عدد قیمت خرید آهن ویژه 4
8,850 8,550 1399/11/20 8,700 یک عدد قیمت خرید آهن  درب وپنجره ولوله بار 5
8,500 8,100 1399/11/20 8,300 یک عدد قیمت خرید آهن بدنه 6
8,500 8,100 1399/11/20 8,300 یک عدد قیمت خرید آهن بارهای درهم شامل (سوپرویزه.ویزه.ویزه.سنگین.درب وپنجره.بدنه)بدونه مکانیکی 7
8,000 7,800 1399/11/20 7,900 یک عدد قیمت خرید آهن مکانیکی 8
8,500 8,100 1399/11/20 8,300 یک عدد قیمت خرید آهن آلیازی 9
7,400 7,000 1399/11/20 7,200 یک عدد قیمت خرید آهن حلب 10
32,200 31,800 1399/11/20 32,000 یک عدد قیمت خرید آهن نرم 11
3,400 3,000 1399/11/20 3,200 یک عدد قیمت خرید آهن خشک 12
10,900 10,300 1399/11/20 10,600 یک عدد قیمت خرید آهن لپ 13
14,600 14,000 1399/11/20 14,300 یک عدد قیمت خرید آهن مس 14
لیست به روز قیمت فروش خاموت ساده ومهندس
لیست امروز قیمت فروش خاموت ساده و مهندس 
سقف قیمت کف قیمت تاریخ به روزرسانی قیمت (تومان) واحد شرح ردیف
14,400 13,800 1399/11/20 14,100 یک عدد قیمت فروش خاموت (ساده) سایز 8 1
13,600 13,200 13991120 13,400 یک عدد قیمت فروش خاموت (ساده) سایز 10 2
13,800 13,000 1399/11/20 13,400 یک کیلو قیمت فروش خاموت (ساده) سایز 12 3
14,300 13,400 1399/11/20 13,950 یک عدد قیمت فروش خاموت (مهندس) سایز 8 4
14,000 13,100 1399/11/20 13,450 یک عدد قیمت فروش خاموت ( مهندس) سایز 10 5