مشاوره واتساپ 09131333842

لیست ابعاد و وزن انواع قالب فلزی

پیرینت

ابعاد و وزن انواع قالب فلزی،تولید شرکت داربست بابایی

 نام کالا  سایز  وزن تقریبی نام کالا  سایز   وزن تقریبی
 پانل  100*10  6.4  قالب ستون 30*30   157
 پانل  100*15  8  قالب ستون  35*35  171
 پانل  100*20  9.5  قالب ستون  40*40  185
پانل   100*25  11  قالب ستون  45*45  208
پانل   100*30  12.75  قالب ستون  50*50  227
پانل  100*35  14.7  قالب ستون  55*55  250.6
پانل   100*40  16.5 قالب ستون گرد   30  ----
پانل  100*45  18.5 قالب ستون گرد   35  158
پانل  100*50   19.3 قالب ستون گرد   40  175
پانل  150*10   9.5 قالب ستون گرد   45  188.5
پانل  150*15   12.1 قالب ستون گرد   50  207
 پانل 150*20   14.2 قالب ستون گرد   55  228
 پانل 150*25   16.8  قالب ستون گرد  60  250
پانل  150*30   19.4  قالب ستون گرد  65  ---
پانل  150*35   21.5 قالب ستون گرد   70  ---
پانل  150*40   24.5 قالب ستون گرد   75  ---
پانل  150*45   26.5 کنج خارجی 50*10*10  5.1
پانل  150*50   28.5 کنج خارجی  100*5*5  6
 پانل  200*10  13 کنج خارجی   150*6*5  9.5
 پانل  200*15  16  کنج خارجی 100*10*5  7.5
 پانل  200*20  19  کنج خارجی 150*10*5 11.7 
 پانل  200*25  21  کنج خارجی 100*10*10   9.1
 پانل  200*30  25  کنج خارجی 150*10*10   14
 پانل  200*35  29      
 پانل  200*40  33.6      
 پانل  200*45  37.8      
 پانل  200*50  42      
کنج داخلی  100*10*10        
 کنج داخلی  150*10*10        
 کنج داخلی  50*10*10        
 کنج داخلی  100*15*15        
کنج داخلی  150*15*15        
کنج داخلی 50*15*15