مشاوره واتساپ 09131333842

نمونه قرار داد قالب بندی


باسمه تعالی

قرارداد اجرایی ساختمان

این قرارداد فی ما بین آقای ................................... به شماره ملی ..................................... به عنوان کارفرما

و آقای ……………………….. به شماره ملی ………………………… به عنوان مجری با تعهدات زیر منعقد می­گردد.

 1- موضوع قرارداد:

2- محل اجرا:

تعهدات کارفرما:
1- انجام هر گونه امور اداری و قانونی از قبیل اخذ پروانه و مجوزهای لازم از شهرداری و سایر ادارات مربوطه و انجام بیمه ساختمان و غیره که هر گونه
خسارت ناشی از قصور در این زمینه به عهده کارفرما می­باشد و اجرا کننده هیچ مسولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
2- انجام هر گونه مهاربندی مورد نیاز برای ساختمان­های مجاور و یا هر گونه مانع و حفاظ برای معبرهای اطراف جهت ایجاد ایمنی افراد و ساختمان­ها.
 3- خاک برداری کف، محل ستون­ها و حفاری زیرزمین یا فونداسیون در حدی که نیاز به کارگر جهت تراشیدن دیوارها و خاکبرداری نداشته باشد.
همچنین خاکریزی و شفته و بتن ریزی و بلوک چینی کف مسنی در صورت نیاز.
5- بیمه ساختمان­های مجاور و همچنین بیمه حوادث کارگران ساختمانی مشغول به کار.
6- هماهنگی با سازمان نظام مهدسی و مهندس ناظر و... انجام آزمایش بتن در صورت نیاز.
7- تهیه آب و برق مصرفی جهت اجرای طرح.
8- تهیه و تامین کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز.
9- پرداخت هزینه اجرای ساختمان بر حسب متر مربع سقف اجرا شده از قرار هر متر مربع ...................................... که مبلغ ..................................
به صورت پیش پرداخت و مابقی با توجه به پیشرفت کار به شرح........................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
مدت زمان اجرای طرح:
 
مدت زمان اجرای عملیات فوق الذکر در صورت تامین نقدینگی و مصالح و امکانات دیگر در مواقع لزوم توسط کارفرما و عدم جلوگیری از انجام ساخت و ساز
توسط نهادهای قانونی از زمان واریز پیش پرداخت به مدت ......... روز کاری می­باشد.
تعطیلی پروژه در روزهای کاری به دلایلی که در اختیار مجری نباشد از جمله اعتصابات، منع تردد عمومی و همچنین
روزهایی که کارفرما جهت انجام تعهدات خود نیاز دارد و... شامل روزهای کاری مورد تعهد مجری نمی­باشد.


امضای کارفرما                                                                       امضای مجری