مشاوره واتساپ 09131333842

فرآیند و مراحل تولید بست داربست

 
 مشخصات بستهای چهارپیچ تولیدی از جنس چدن مالیبل

الف:

1)استحکام کشش-------------◄                      570-355                       N/mm2

2)تنش تسلیم---------------◄                      3330-245                     N/mm2

3)ازدیاد طول نسبی---------◄                      16-96%

4)سفتی HB(برنیل) ---------◄                                                                  200-126

ب:آنالیزتولید

کربن---------◄                                       3-205%

سیلیس--------◄                                        1045-1%

منگنز--------◄                                        1-35%

گوگرد--------◄                                         15-0.5%

فسفر---------◄                                          0.5-2%