مشاوره واتساپ 09131333842

نمونه فرم کارهای روزانه

 
 
تعرفه داربست فلزی 1394

اكيپ:                                روز :                                      تاريخ:        /        /           13                                                              «  برگه كاركرد روزانه  »                                              

1-رديف :               سند:               كد:               ش.ق             بستن- باز -دریافت وجه*داربست فلزي آقاي :                      نام خانوادگي:   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همراه:                                                                                            آدرس:         

                 

محل نصب:                                                   جهت :                 طول:         ارتفاع:        عرض :        قيمت واحد :                           قيمت نهايي:

 

 (             )مبلغ دريافتي  :                                          مانده حساب :                                    توضیحات :

 

                          (              )وجه پرداختی به کارفرما :                               (              )وجه پرداختی به نصاب:                   


                   امضا:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2-رديف :               سند:               كد:                ش.ق              بستن- باز - دریافت وجه*داربست فلزي آقاي :                      نام خانوادگي:  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همراه:                                                                                            آدرس:


محل نصب:                                                   جهت :                 طول:         ارتفاع:        عرض :        قيمت واحد :                           قيمت نهايي:

 

   (             )مبلغ دريافتي  :                                          مانده حساب :                              توضیحات :

                 

                       (              )وجه پرداختی به کارفرما :                                (            )وجه پرداختی به نصاب:         

                             امضا:                        

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.

مقدارلیتر:

مبلغ:

پمپ:

جاده:

 

ش.س

وجه از کار فرما:

ش.س

ش.س

وجه از نصاب:

 

               

تعمیرواجرت:

نام تعمیرکار:

آدرس:

 

 

وجه ازکار فرما:

 

 

وجه ازنصاب:

               

 

توضیحات:----------------------------------------------------------------------

( ش.س                         (وجه به کار فرما :                                    بابت کار:                                                  آدرس:    
                      
     شرح پرداختی توضیحات: