مشاوره واتساپ 09131333842

نمونه فرم کارهای روزانه

 
 
تعرفه داربست فلزی 1394
 
 

 
اکیپ:                     روز:                    تاریخ:                           «برگه روز های بیکاری »           
 
 
 
ردیف:
 
 
توضیحات:
 
1
 
علت بیکاری:
 
 
2
 
هزینه ها:
 
 
3
 
وجه دریافتی از:
 
 
وجه دریافتی از:
 
 
وجه دریافتی از:
 
 
4
 
وجه پرداختی به نصاب:
 
 
5
 
وجه پرداختی به کارفرما: