مشاوره واتساپ 09131333842

نمونه قرارداد داربست فلزی

 داربست فلزی بابایی

دانلود PDF (چاپ) 

به نمایندگی محمد بابایی
 
ساختمان آقای........................ سفارش دهنده/نمایندگی قانونی شرکت.................................... آدرس و تلفن:.............................................جهت استفاده به رسم امانت
ملاحضات تعداد نوع لوازم ردیف
 
 
ردیف نوع لوازم  تعداد ملاحضات
1 لوله 6 متر به وزن 17/5    
2 لوله 5 متر به ضخامت2/5     
3 لوله 4 متر به ضخامت2/5     
4 لوله 3 متر به ضخامت 2/5    
5 لوله 2/5 متر به ضخامت 2/5     
6 لوله 2 متر به ضخات2/5    
7 لوله 1/5 متر به ضخامت 2/5    
8 لوله 1 متر به ضخامت2/5    
9 لوله 80.50.30 سانتی به ضخامت 2/5    
10 قالب ( لوله یک متری دو سر بست)     
11 اتصال     
12 انواع بست سالم     
13 تابلو     
13 چرخ دار بست سالم     
13 Hبست     
13 مغزی     


 
نام نام خانوادگی تحویل دهنده                                                                    نام و نام خانوادگی تحویل دهنده ابعاد درج شده 
امضاء                                                                                              امضاء
 
دانلود PDF (چاپ)
 
 
 

قرار داد اجاره 

موجر: داربست فلزی ........................ تلفن: .......................... همراه:....................................متاجر:آقای :....................................فرزند :..............................همراه:........................ مورد اجاره:..............................................کد ملی :.................................................. کد پستی :...........................محل نصب :.............................ابعاد :...............................اجاره داربست فلزی در یک ماه از تاریخ......../........./........ لغایت ......../......../.......... می باشد
مبلغ اجاره بهاء: به شرح این اجاره نامه ماهانه مبلغ............................. میباشد. مبلغ:.................. تومان می باشد که مستاجر و موجر با مشکلات مسیر و تردد و حمل و نقل شکستگی ساختمان و غیر با توافق هم دیگر رسید تا موجر این کار را انجام دهید  و مستاجر ملزم به  پرداخت آن می باشد.
شرایط:
1-در صورت تمام نشدن یک ماه مدت اجاره تا تاریخ باز شدن داربستها از محل توسط  موجر ملاک عمل مدت
اجاره محصوب که مستاجر طبق توافق در ماه اول ملزوم به پرداخت اجاره بها تا اتمام کار ( باز شدن داربستها ) می باشد.
2- هنگام نصب مستاجر باید اجاره ماه اول را پرداخت نماید و اجاره ماه های بعد و هر چند کمتر از یک ماه باشد، یک ماه محصوب می گردد ملاک مدت محاسبه اجاره ، اطلاع مستاجر به موجر مبنی بر اتمام کار وباز شدن داربستها می باشد که به صورت کتبی با پیامک از شماره های یاد شده در این اجاره نامه اعلام میگردد.
3-مسئول حفظ داربست در تمام مدت کار بعهده مستاجر خواهد بود.
4-مستاجر حق هیچگونه دخالت و تغییری در امر داربست نداشته درصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنماید مسئول کله اتفاقات احتمالی خواهد بود هرگاه لازم باشد تغییری با جابجایی در داربست داده شود مراتب را حضوری یا تلفنی دو روز کاری قبل از انجام خواسته مستاجر  اقدام لازم به عمل آید.
5- مستاجر متعهد میشود قبل از باز نمودن داربست ها قبلا تسویه حساب نموده و بعدا داربست ها باز گردد ودر صورت عدم مراجعه جهت تسویه حساب تا زمانی که داربست ها باز نگردیده اجاره بها محاسبه خواهد شد که مستاجر ملزوم به پرداخت آن می باشد.
6- نصب توری وکلیه وسایل ایمنی هشدار دهنده پشت داربست به عهده کارفرما می باشد.
7- داربست فوق با لوازم موجود صحیح و سالم به طور فنی جهت کار ساختمان‌.........................برای ظرفیت.......................نصب و تحویل متاجر آقای..............................گردید.
8- هرگونه استفاده دیگر از مورد خلاف شرع و دیگر  و نیز چنانچه بر حسب استفاده موجب اتفای یا حادثه ای گردد ضمن آنکه مستاجر موظف به پرداخت خسارت به موجر می باشد مسئولیت هرگونه اتفاق را به عهده گرفت.
این اجاره نامه در نه بند و در دو نسخه تنظیم که در صحت و سلامت کامل طرفین منعقد و به امضاء رسید.
9- این اجاره نامه در ....................... و در حضور دو نفر امضاء گردید. دادسرای ............................... صلاحیت رسیدگی را دارد.
نام و نام خانوادگی نصب کننده                                                         نام و نام خانوادگی مستاجر