مشاوره واتساپ 09131333842

تعرفه قیمت سال93 داربست فلزی

  تعرفه داربست فلزی 1394 
بسمه تعالی
 
 
 قیمت نصب انواع داربست فلزی در سطح شهرستان اصفهان سال1393

آقایداربست فلزی ............ متصدی داربست فلزی  

 

ردیف

شرح

مبلغ به ریال

1

اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

1/400/000

2

اجاره داربست از 101 متر الی 150 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

2/100/000

3

اجاره داربست فلزی از150 متر الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

2/800/000

4

اجاره داربست جهت بتن ریزی از 1 متر مکعب الی 100 متر مکعب

2/800/000

5

اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7متر

28/000

6

اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7متر

22/000

7

اجاره هر متر مکعب داربست جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماه

6/000

8

اجاره داربست داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در2 تا ارتفاع 7 متر

1/400/000

9

اجاره داربست داخل آسانسور تا ابعا 1 در 1 در 20

2/800/000

10

اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد 3در3 در7

2/200/000

11

اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در 6در6 از یک تا 15 روز

2/800/000

12

دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه ها

1/200/000

13

ساختمانهای بیش از7 متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع 5درصد به قیمت اصلی اضافه میگردد

14

داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی 6 متر توافقی و بیش از 6 متر ارتفاع از کف حساب می شود

   

 

 

تبصره1:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره2:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر 20 کیلومتر 30% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز20 کیلومترتوافقی می باشد.
 

تبصره3:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.