مشاوره واتساپ 09131333842

تعرفه قیمت سال97 داربست فلزیپیرینت

تعـــــــــــرفه داربست فلزی ســـــــــــال 1397

قیمت نصب انواع داربست فلزی درسطح شهرستان اصفهان سال1397

آقای داربست فلزی..............متصدی داربست فلزی

ردیف
شرح
مبلغ به ریال
1
اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
2/500/000
2
اجاره داربست فلزی از 101 متر الی 150 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
3/800/000
3
اجاره داربست فلزی از150 متر الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
5/000/000
4
اجاره داربست فلزی جهت بتن ریزی از 1 متر مکعب الی 100 متر مکعب
5/000/000
5
اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7متر
50/000
6
اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7متر
38/000
7
اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماه
10/000
8
اجاره داربست فلزی داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در2 تا ارتفاع 7 متر
2/500/000
9
اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعا 1 در 1 در 20
4/400/000
10
اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد 3در3 در7
3/800/000
11
اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در 6در6 از یک تا 15 روز
3/800/000
12
دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه ها
1/300/000
13
ساختمانهای بیش از7 متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع 600 ریال به قیمت اصلی اضافه میگردد
15
داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی 6 متر توافقی و بیش از 6 متر ارتفاع از کف حساب می شود

تبصره1:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنماید
ضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.


تبصره2:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر 20 کیلومتر 30% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز20 کیلومترتوافقی می باشد. 

تبصره3:مدت نصب داربستها یک ماهه و در صورت تجاوز از یکماه،ماه های بعد کرایه یک ماه تمام دریافت میگردد.
تبصره4:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.
 
تبصره5:نصب داربست جهت دیوار برشی در مرحله اول حد اقل قیمت و برای مراحل بعدی هر مرحله 1،100،000 ریال اضافه می گردد.