مشاوره واتساپ 09131333842

لیست اجاره بها تجهیزات قالب بندی

 لیست اجاره بها تجهیزات قالب بندی بتن 
سقف قیمت کف قیمت قیمت (تومان) 3 هفته قیمت (تومان ) 2 هفته قیمت (تومان ) 1 هفته قیمت (تومان) 1 الی 3 روز نام ابزار و ماشین ردیف 
80000 35000 35/000   40/000  50/000  80/000 اجاره بها بالابر ساختمانی 1
155000 115000  
 
 کرایه 1 ماه روزانه 30 هزار تومان
  120/000  150/000 اجاره بها بتونیر (میکسر) برقی 2
210000 145000      150/000  200/000 اجاره بها بتونیر (میکسر) دیزل 3
85000 75000     80/000  اجاره بها ویبراتور بنزینی باشلنگ 4
75000 65000      70/000  اجاره بها ویبراتور برقی باشلنگ 5
205000 195000      _ 200/000   اجاره بها کمپکتور بنزینی 3 تن 6
155000 14500     150/000 اجاره بها کمپکتور بنزینی 2 تن 7
145000 135000      _ 140/000 اجاره بها کمپکتور برقی 3 تن 8
125000 115000     120/000 اجاره بها کمپکتور برقی 2 تن 9
75000 45000      50/000  70/000 اجاره بها موتور برق 1 کیلو وات  10
125000 75000      80/000 120/000 اجاره بها موتور برق 3 کیلو وات 11
155000 95000     100/000   150/000  اجاره بها موتور برق 5 کیلو وات 12
185000 175000      _  180/000 اجاره بها موتور برق 7 و 8 کیلو وات 13
205000 125000      130/000 200/000  اجاره بها دیزل جوش 14
85000 45000      50/000 80/000  اجاره بها اینورتر جوش 15
75000 45000     50/000  70/000  اجاره بها پمپ بادزیر 100 لیتر 16
105000 75000     80/000   100/000 اجاره بها پمپ باد بالای 100 لیتر 17
155000 85000      90/000  150/000 اجاره بها کفساب 18
260000 115000      120/000  250/000 اجاره بها کاتر 19
105000 65000      70/000  100/000  اجاره بها موتور پمپ آبکش 2 اینچ باشلنگ 20
125000 75000      80/000 120/000   اجاره بها موتور پمپ آبکش 3 اینچ باشلنگ 21
45000 30000      35/000  40/000 اجاره بها کفکش 1 اینچ کمتر از 40 متر 22
65000 40000      45/000  60/000 اجاره بها کفکش 2 اینچ کمتر از 30 متر 23
85000 45000      50/000 80/000  اجاره بها کفکش 3 اینچ کمتر از 25 متر 24

*کرایه قالب ها به صورت روزانه می باشد و تمامی مبالغ کرایه برحسب تومان است*

 
سقف قیمت کف قیمت روزانه قالب ستون ارتفاع 3 متر قالب ستون ردیف 
4200 3800 4000 قالب نیم متری 12/000 اجاره بها قالب بتن  35*35 1
6200 5800 6000 قالب یک متری 13/000 اجاره بها قالب بتن  40*40 2
8200 7800 8000 قالب یک و نیم متری 15/000 اجاره بها قالب بتن 50*50 3
2700 2300 2500 قالب تخت 50/000 اجاره بها قالب بتن گرد 4
2700 2300 2500  ورق هر عدد 3500 اجرا بها قالب بتن تخت مور 5

سقف قیمت کف قیمت روزانه 4 متری روزانه 3.5 متری جک سقفی ردیف 
6200 4800 6000 5000 جک سقفی کمتر از 5 عدد 1
4200 2800 4000 3000 جک سقفی کمتر از 10 عدد 2
3200 1800 3000 2000 جک سقفی تعداد 10 الی 15 عدد 3
2700 1300 2500 1500 جک سقفی تعداد 30 عدد 4
1700 800 1500  1000 جک سقفی تعداد بالا 5

سقف قیمت کف قیمت ساعتی روزانه پیکور تخریب ردیف 
86000 84000 12/000 85000 اجاره بها پیکور تخریب 7 کیلو 1
125000 115000 20/000 120000 اجاره بها پیکور تخریب 11 کیلو 2
155000 145000 35/000 150000 اجاره بها پیکور تخریب 15 کیلو 3
210000 195000 40/000 200000 اجاره بها پیکور تخریب 30 کیلو 4
105000 95000 20/000  100000 اجاره بها بتن کن چرخشی 8 کیلو 5
152000 115000 25/000 120/000 اجاره بها بتن کن چرخشی 12 کیلو 6
2800 22000 5/000 25000 اجاره بها دریل چرخشی 3 کیلو 7
*تذکر:طبق دستور ارگانهای زیرربط (اماکن ،اتحادیه و دادستانی ) اجاره کننده مستلزم می باشد هنگام اجاره ابزار آلات فوق کارت شناسایی معتبر و یک فقره چک همراه داشته باشید.